۱۱ آبان ۱۳۹۰

پلی در مه

شعری از مجموعه تاریکروشنا 

 با اجرای فریبا عنایت زاده