۱۳ فروردین ۱۳۹۷

Madredeus - Ao Longe o Mar

فادو فراقی است . فادو  موسیقی زنان سوگواری است  که شوهرانشان هرگز از دریا باز نگشتند . موسیقی سفره های خالی از ماهی است . موسیقی بیوه زنانی که در بارهای ساحلی لیسبون اندوه بی پایانشان را در جرعه های شراب فرو می نشانند . من پس از آمیلیا روریگز و فادو های بی نظیرش گروه مادردوس را کشف کردم که به گمانم تا حد چشمگیری جای خالی رودریگز را پر کرده اند .