۱۱ دی ۱۳۹۴

آخرالزمان اکنون

    یا دوزخ امروز 

نمی دانم میلتون
در کدام گوشه ی از یاد رفته دنیا
دنبال بهشت گمشده اش می گشت
اما به شهادت راویان عهد عتیق
و شهرزادی که داستانهای سریالی اش را
با گلوی زیر تیغ
تعریف می کرده است
بهشت موعود
باید جائی باشد
در حوالی بین النهرین
تا اورشلیم دیروزی .

سیطره ای که راهیان دوزخ
آنقدر بمب و مین
و تخم نفاق در آن کاشته اند
که مسافر راهی بهشت
حتا یک تکه استخوانش هم
به مقصد نرسد .