۷ تیر ۱۳۹۶

مزدک پنجه ای

دو شعر از مجموعه ( دوست داشتن آتفاقی نیست )


دماوند

برتنم بوسه که می ریزی
آتشفشان های دوردست
از گدازه های عشق پا می گیرند
دماوند سرگذشت عشقی سوخته است
آینه ی عبرت از
                     سوز و گدازها .


روباه

نورِبالا می زند مرگ
جمجمه ای ترکیده
کنار جاده
رویایم را به مقصد می رساند

مادر ، شکار است !

--------------------------------------------
 مجموعه شعر «دوست داشتن اتفاقی نیست»، اثر مزدک پنجه‌ای در 94 صفحه و به‌بهای 8 هزار تومان توسط انتشارات دوات معاصر 1396منتشر شده است.

 


۱۳ خرداد ۱۳۹۶

دنیای مردگان

سنگ گور مرحومه خانم ( کفش طلا ) از طایفه حسنوند.
قیچی ، دکمه و دیگر اسباب خیاطی که احتمالا شغل ایشان بوده ضمیمه است