۱۰ اسفند ۱۳۹۲

یک سرباز کم


آزاد شدند ، با یک سرباز کم و منی که نمی خواستم پیشگوی مرگی مظلومانه باشم

http://www.mehrnews.com/detail/News/2246992