۲۰ اسفند ۱۳۹۲

خانه تکانی


در این روزهای آخر اسفند
وقتی که خانه ات کلاه سفیدش را
به احترام بنفشه ها
از سر بر می دارد

تو نیز خاکسترهای تلخ این زمستان را
از آستین بتکان

و چشم های غبار گرفته اش را
با روزنامه های بد خبر دیروز و

پشنگی از سرانگشتان طراوت بخشت
برق بینداز


شاید از این ساعت سعد
تا تعبیر خواب های اردی بهشتی ات

راه زیادی نمانده باشد.
--------------
 از مجموعه خنده در برف