۲۲ اسفند ۱۳۹۲

peeping tom

پای این پنجره بیدار ساحلی
من آن دزد هیز
و یک چشم دریائی ام 
که بی شرمانه امشب 
و هزاران شب دیگر 
تماشای اندام زمینی 
و نور چکان تو را 
به رقص موزون مرجانها 
و آغوش مرطوب پریان دریائی 
ترجیح داده ام 
-------------

تصویر ضمیمه : عریان در پنجره -  شماره 2
چوب نگاره - کار اینجانب 
مرکب روغنی روی کاغذ ساتن 
9 در13 اینچ - 2009