۹ اسفند ۱۳۹۲

هنوز می بارد

بخشی از شعر بلند " ادیت سیت ول " که در زیر بمباران لندن سروده شده است .
تصویر ضمیمه ( ادیت سیت ول و مرلین مونرو )  در دوران اقامت مونرو در لندن گرفته شده است

هنوز می بارد 
حمله هوائی 1940 

ادیت سیت ول 

  باران هنوز می بارد
تیره چون روزگار آدمیان
تاریک چون هر چیز گمشده ما
کور به مانند 1940 میخ بر صلیب

هنوز می بارد
هماهنگ با ضربان قلبی
که رفته رفته
 صدای چکش می دهد


هنوز می بارد
بر پای آن مرد رنجور
بر صلیب :
عیسی مسیح
که هر شب و روز
آویخته از گلمیخ
گناهان ما را می بخشاید

هنوز می بارد
بر آن مرد زر پرست
و بر العاذر
" زخم و زر اما
در زیر باران 
 تفکیک نا پذیرند " 

بنگرید
جوبارهای خون مسیح را
در افلاک بنگرید
که سر چشمه اش
زخم های همان کالبدی است که ما
بر میخ کشیده ایم