۲۳ بهمن ۱۳۸۸

شعر فردا در مجموعه ترجمان سکوت

شاعر و مترجم آمریکایی کلیفتون راس در مجموعه شعری با عنوان ترجمان سکوت به استقبال شعر فردای عباس صفاری که پیش از این فیلمی بر اساس آن ساخته شده بود رفته است . ورسیون او اگر چه شباهت هایی به متن اصلی دارد اما ترجمه شعر نیست و از هر نظر می توان آن را شعر جدیدی در زبانی دیگر محسوب کرد . هم زمان با چاپ این مجموعه در آمریکا ترجمه اسپانیایی آن نیز به یاری وزارت فرهنگ مردمی ونزوئلا در کاراکاس انتشار یافته است متنی که در زیر ارایه می شود ترجمه اسپانیایی شعر فرداست که به وسیله دیه گو سه کوئرا انجام شده است
---------------------------------------------------
Traducciones Del Silencio
Clifton Ross
coleccion poesias del mundo
serie contemporaneos
CARACAS- VENEZUELA
.
.
MANANA
Adoptacion de un poema de Abbas Saffari
.
La patrana nunca se presento a su madrugador encuentro despilfarrandose en miticos ayeres en visiones trillados de un pasado dorado
.
Las mentiras y los hechos oscurecen el blanco papel que rescribiran como canciones ye se libran Soltando las amarras de nuestros barcos de papel para encontrar aquellas islas desiertas
Traduccion de Diego Sequera