۵ تیر ۱۳۹۴

چوب نگاره

صفحه جدید در فیس بوک 
ویژه چوب نگاره و کارهای گرافیکتصویر ضمیمه : مسخ کافکا -
مرکب روغنی روی کاغذ برنج 
-------------------------------
عباس صفاری/https://www.facebook.com/
==============================