۲۸ بهمن ۱۳۹۲

محاسبات نجومی

می گویند عمر من و تو 
در محاسبات نجومی 
در حد پلک زدن یک ستاره هم نیست 

من اما حاضرم 
زیر تکدرختی 
پرت افتاده تر از تنهائی آدم 
در پرتو حسن تو بنشینم 
و صد سالی یک بار
پلک بزنم .