۲۲ خرداد ۱۳۹۱

لخت مادر زاد

از قرار معلوم شعر (  انتقام  ) از مجموعه کبریت خیس را خوانندگان  بسیاری پسندیده اند و هر از گاه در نشریه یا وبلاگی باز نشر داده می شود . اما متن ارایه شده در کبریت خیس که شعر انتقام را غالبا از آن بر می گیرند یک تصویر کم دارد . دربالا تصویر مورد نظر را با ترجمه انگلیسی نیلوفر طالبی می بینید که اول بار در نشریه آمریکائی (  رتا پلکس )  منتشر شده است . این تصویر کما بیش همان است که آن پسر بچه شیطان از ایزابل کشید و او را به گریه انداخت .
در چاپ ایران اما این تصویر که گویا منطبق با معیارهای اخلاقی ممیزان عزیز نیست از مجموعه حذف گردید .