۵ خرداد ۱۳۹۶

گوش نظر کردگان

در سایت خبرگزاری ایسنا گزارشی چاپ شده در باره ویرایش و کتابت نسخه های خطی که چند نفر از اساتید در این ارتباط اظهار فضل می فرمایند . حرفهایشان آنقدر پرت و پلاست که که حوصله تکرارش را ندارم . اوج بی نظیرش اما در جائی ایست که یکی از آنها می گوید خیام حکیم و ریاضی دان بوده و پنج شش رباعی  بیشتر نسروده است !
این که از تعداد 400 تا 500 رباعی منتشر شده به نام خیام چند رباعی را واقعا او سروده ، نظرات مختلفی ارایه شده که غالبا مابین هفتاد تا 120 رباعی را شامل می شود  و مابقی  کار دیگرانی است که ذوقی داشته اند و دلشان خواسته شعرشان ماندگار شود اگر چه بدون نام سراینده .
اما کسی که ادعا می کند خیام فقط پنج شش رباعی سروده آشنائی اندکی حتا با امر خلاقیت و آفرینش ندارد . این جناب نمی داند که کسی نمی تواند فقط پنج شش رباعی  سروده باشد که در شمار شاهکارهای آن شیوه باشد . همانطور که کسی نمی تواند فقط یک غزل در عمرش گفته باشد که در رده شاهکار باشد . این حرف به این میماند که یک صفحه نثر درجه یک و بی نظیر پیدا شود و یکی ادعا کند که نویسنده آن در طول زندگی اش فقط همین یک صفحه را نوشته است . نه ، حضرت آقا . کسی ابتدا به ساکن شاهکار خلق نمی کند . پانصد صفحه دست کم باید سیاه شود تا به آن یک صفحه برسد . مگر این که به وحی اعتقاد داشته و بگوئی از ما بهتران آن شش رباعی را در گوش نظر کرده خیام  زمزمه کرده اند .
----------------------------------------
تصویر ضمیمه : گوزن کوهی
چوب نگاره - 12 در 24 سانتیمتر
مرکب روغنی روی کاغذ مات