۱۳ خرداد ۱۳۹۶

دنیای مردگان

سنگ گور مرحومه خانم ( کفش طلا ) از طایفه حسنوند.
قیچی ، دکمه و دیگر اسباب خیاطی که احتمالا شغل ایشان بوده ضمیمه است