۷ مهر ۱۳۹۳

شعرخوانی و گفتگو

دانشگاه U C L A ، 
نهم نوامبر 5 بعداز ظهر  
سالن داد هال