۲ مرداد ۱۳۹۲

شعری از دفتر جدید


 1.  از درز پنجره ای
  که دود سیگارت را
  به خیابان رها می کنی
  زنگ دو چرخه ای خواهی شنید
  که ( لیدی گودایوا ) را می گرداند
  در خیابانهای خالی ساحلی

  دیگر لازم نیست
  پنجره ای بسته شود
  و به احترام شهروندان شرم زده ای
  که چشم بر عریانی او بسته اند
  کلاه از سر برداری

  شانه های این دوچرخه سوار را
  شال مه پوشانده است
  و کمرگاهش را
  گیسوی شبنم زده

  زیبائی حضورش هر بامداد
  مانند خضر خجسته پی
  تسکین دلواپسی است
  اگر چه دیگر سبک نمی کند
  بار سنگین مالیاتت را .

  ----------------
  * لیدی گودایوا - از شوهر فرماندارش تقاضای کاهش
  مالیات مردم را کرد و شوهر به این شرط پذیرفت
  که او عریان بر اسبش گرد شهر بگردد . آن روز هیچ
  کس از خانه های شهر کاونتری در انگلستان 

   بیرون نیامد و تمام پنجره ها بسته بود.