۲۶ بهمن ۱۳۹۰

ارال می میمرد


نشریه بوم شهر - اصفهان
http://www.boom-shahr.com/pdf/90-2/20.pdf