۱۵ شهریور ۱۳۹۶

اندر احوال موش مشنگ و آن روی سگِ گربه ایرانی

گفت کو گربه تا سرش بکنم     پوستش پُر کنم  زکاهانا !!

گربه ایرانی ( Persian Cat ) در دنیا معروف است . گربه ی بزرگ جثه ایست که موهای نرم و بلندی دارد و اوقات زیادی را به تر و تمیز کردن خود اختصاص می دهد . این گربه نازنین پس از مدت مدیدی که فرصت سر خاراندن هم نداشته است چند سالی است فرجی حاصل شده  و در حال حاضر سخت مشغول تمیز کردن خودش است .
 از بد شانسی ایرانی جماعت ، چه آدمیزادش و چه گربه اش ، به تازگی موش مشنگ و مزاحمی  نیز مثل این عادل جُبیر که سگ ها شیرش کرده اند از سوراخش در آمده و هی جلوی این گربه هارت و پورت می کند  و نفس کش می طلبد  که اگر جرئت داری بیا منو بخور ! حیوونکی هنوز روی سگ این گربه را ندیده است .