۱۷ فروردین ۱۳۹۳

در بی سلیقگی

Photo: ‎در بی سلیقگی
==========

وقتی تریبون خطابه هر کله خری را 
یک سبد گل ختمی
تزئین می کند 
شاخه ی میخک در لوله تفنگ 
نه نشان صلح و آشتی 
بلکه کلیشه ای بی سلیقه 
و دستمالی شده است .‎

وقتی تریبون خطابه هر کله خری را
یک سبد گل ختمی
تزئین می کند
شاخه ی میخک در لوله تفنگ
نه نشان صلح و آشتی
بلکه کلیشه ای بی سلیقه
و دستمالی شده است .