۲۱ مرداد ۱۳۹۲

آنسوی آینه ها


خارج از اینجا و اکنون


                                   با یادی از ویلیام باتلر ییتز که با
                                  آرزوی بادبان بر کشیدن به بیزانس
                                   به دنیای سایه ها رفت


گذشته از ریاضت پیشگان راضی از روزگار
کم نیستند مردمانی 
که باد بان  برکشیدن به شهر و قرنی دیگر را 
به شهروندی اینجا و اکنون 
ترجیح می دهند

            *      *      *

Dr. Who
به لندن هنری هشتم باز می گردد
وودی آلن 
پاریس دهه بیست را ترجیح می دهد 
و من یزد زمان اتابکان را 
به شرطی که تو هم در کنارم باشی 
و در ادامه زوم خواهیم کرد 
روی حال و هوای هشت جان به لب رسیده دیگر 
که خواب و خیال های دلپذیرشان 
الهام بخش  بیداری انکار ناپذیر ماست:


1- آپاراتچی سینما 

در خوابی آشفته 
بلیط پروازش 
به بغداد هارون الرشید را 
در میان ملحفه ها گم کرده است 
و تا پیدایش نکرده حاضر نیست 
از خواب بیدار شود . 
------------------

2 - آقای کرم کتاب 

حاضر است نیمی از عمرش را بدهد 
و در نیمه دیگر 
کلید دار کتابخانه واتیکان باشد 
در هر قرن و دوره ای 
که به او افتخار بدهند. 
---------------- 

3 - افسر تبعیدی به بوشهر 

در صندوق پستی اش 
حکم ماموریتی دریافت می کند 
با مهر و نشان خشاریار شاه 
که دستور داده دریای نا فرمان را 
در برابر افسران انگلیسی 
و شیوخ آنسوی آب 
به باد تازیانه بگیرد . 
-------------

4 - مدیر عامل وال استریت 

دربانی مادام العمر ملکه سبا 
در ریگهای حبشه را 
به شغل اداری اش در بیداری 
و نقش خانمان بر اندازش در خانه 
تر جیح می دهد . 
----------------

5 - روزنامه نگار نا راضی 

قلم به دست 
و مات و مبهوت 
وقتی حس می کنی
این همکار  تو دیگر
در اتاق تحریر نیست 
باید شب نامه نویسی شده باشد
در انقلاب مشروطه 
که ژاندارک به او دل می بندد 
و قسم یاد می کند او را 
بیش از فرانسه دوست بدارد .
-----------------

6 - آرایشگر زندانی 

 در سلول انفرادی اش 
خواب می بیند 
در استخدام برج لندن است 
و کارش سر زدن 
از ملکه های خیانت کار .
-----------------------

7 - کتابدار ایرانی دانشگاه برکلی 

خسته از کار کتابداری 
می خواهد زرگری باشد
در بازار شیراز عهد تیموری 
با خانه ای در همسایگی حافظ 
و نخستین کسی باشد
که به شاعر شیرین سخن 
از رواج قند پارسی اش
در آلمان و آمریکا بگوید 
و تماشا کند عکس العمل شاعر را 
وقتی می شنود از زبان او 
که تعداد حافظ شناسان قرن بیستم 
بیش از لشکر تیمور بوده است ! 
--------------------------

8 - فضا نورد باز نشسته

در به در
جویای مخارج سنگین خوابی طولانی است
در قالبی از یخ
و با تضمین بیداری
در قرنی که دولت فدرال مریخ
تصویر او را بر اسکناسهای سرخش 
چاپ کرده باشد . 

----------------------

منتشر شده در ماهنامه تجربه - شماره 22 
----------------------------------------
طرح :آنا آخماتوا و مایاکوفسکی 
کار اینجانب 
نقاشی و کولاژ 2002