۲۳ فروردین ۱۳۹۰

منتشر شد

کوچه فانوس ها
------------------------
سر چشمه های  شعر غنائی چین
ترجمه  و  تدوین : عباس صفاری
--------------------------------
انتشارات مروارید  - 200 صفحه - 3900 تومان

            *******
مرا به تپه هاي شرقي فرستاده بودند
دير زماني از ولايتم دور بوده ام
اكنون كه باز مي گردم
باراني نرم و سبك فرو مي بارد.

در رجعت از شرق
دلم به شوق غرب گرم است
از براي خود تن پوشي دهقاني خواهم دوخت
باشد كه هرگز به جنگ فرستاده نشوم...
----------------------------------------------------