۲۷ تیر ۱۳۹۶

دو شعر کوتاه

       آلژی

گلی که به تار عنکبوت
و بوی نا آلژی داشت
نصیب گلخانه ای زیرزمینی شد
در یک خانه قاجاری .

-----------------------

سرچشمه مروارید

صدف ها
اشکدان های دریائی اند
و مروارید
قطره اشک پریان دریائی است

گردن بندهای مروارید اما
سیل اشک زنانی است
که شوهرانشان از دریا
هرگز باز نگشتند .